• 1
  • 2 Mẫn Nè
  • 3 Chử Hải
  • 4 Tuấn Chưa Bồ
  • 5 Hữu Chính
Tướng : ?
Trang Phục: ?
Ngọc : ?
Rank: ?
Tướng : ?
Trang Phục: ?
Ngọc : ?
Rank: ?
Tướng : ?
Trang Phục: ?
Ngọc : ?
Rank: ?
Tướng : ?
Trang Phục: ?
Ngọc : ?
Rank: ?
Tướng : ?
Trang Phục: ?
Ngọc : ?
Rank: ?
Tướng : ?
Trang Phục: ?
Ngọc : ?
Rank: ?
Tướng : ?
Trang Phục: ?
Ngọc : ?
Rank: ?
Tướng : ?
Trang Phục: ?
Ngọc : ?
Rank: ?
Tướng : ?
Trang Phục: ?
Ngọc : ?
Rank: ?
Tướng : ?
Trang Phục: ?
Ngọc : ?
Rank: ?
Tướng : ?
Trang Phục: ?
Ngọc : ?
Rank: ?
Tướng : ?
Trang Phục: ?
Ngọc : ?
Rank: ?